Đêm qua lái xe liền tù tì một mạch mãi từ Canada – lên Montréal đưa đám Đào Hữu Châu cho trọn nghĩa đấy mà